.:: คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม :: โทรศัพท์ 0-7335-3441 ::.
วารสารเทศบาล

เว็บไซต์เชื่อมโยง

- -

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลยะหริ่ง 


    มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานธุรการและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ นักบริหารการศึกษา 6 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กำกับดูแล และแบ่งงานอันประกอบด้วย

    งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานฝึกอบรมดูงานและส่งเสริมอาชีพเช่น อบรมกลุ่มสตรี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชน โครงการฟุตบอลยะหริ่งคัพ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่นโครงการอบรมสัมมนาเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น โครงการงานวันแห่นกและกินปลากะพง, โครงการวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการจัดงานเข้าสู่เดือนรอมฎอน โครงการวันเข้าพรรษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

    งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดทำเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ จัดทำเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

    งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดทำทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินและแผนจัดหาพัสดุรวมทั้งขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

พ.ต.ต. ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ คุยกับนายกฯ
ติดต่อเราผ่านทางเฟสบุ๊ค
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
Copyright © 2009-2016 www.yaringcity.go.th, All rights reserved. [Powered by JUnius dj yMC]
สนง.เทศบาลตำบลยะหริ่ง ถ.รามโกมุท อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150, โทร. 0-7335-3441, อีเมล: tb_ymc@hotmail.com